Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy nie zamierzając ich wyjmować, ale nie potrafimy się ich pozbyć. Pewnie tak samo jak marzeń.
— Coben
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianaturalginger naturalginger
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy vianaturalginger naturalginger
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viazapachsiana zapachsiana

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"

July 25 2017

Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle vianaturalginger naturalginger
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viaWlodara Wlodara
2747 795a
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine viazapachsiana zapachsiana
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
7310 0f5c
Reposted fromagridoce agridoce viamadadream madadream
7317 ae9d
Reposted fromagridoce agridoce viamadadream madadream
7321 9e8f
Reposted fromagridoce agridoce viamadadream madadream
7338 f9ec
Reposted fromagridoce agridoce viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl