Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromsowaaa sowaaa viaeazyi eazyi
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaeazyi eazyi
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaeazyi eazyi
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeazyi eazyi
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaeazyi eazyi
5759 880f
Reposted fromTLC2 TLC2 viathatwasntadream thatwasntadream

July 13 2018

Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viathatwasntadream thatwasntadream
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viainsanedreamer insanedreamer
8813 8219
6977 9e05 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata

June 20 2018

3304 e584
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaxannabelle xannabelle
7950 e6b4 500
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl