Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viasoko soko
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viasoko soko
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viaWlodara Wlodara
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaWlodara Wlodara
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
0548 16e4
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaRedPenny RedPenny
1999 b8fe 500
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viakonwalia konwalia
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viamadadream madadream
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCannonball Cannonball
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
3737 cef8
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
Reposted frommefir mefir viakonwalia konwalia
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viamadadream madadream
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

rihardgansey:

I might not be the coolest, smartest or prettiest but for sure I’m the sleepiest.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl