Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

8428 aa5c

catgifcentral:

Falling asleep

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viazapachsiana zapachsiana
3485 57c1 500
4337 822e 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viabrzask brzask
0032 a591 500

thomassagvik SWING AWAY

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viabrzask brzask
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viaWlodara Wlodara

July 15 2017

9611 9e5a
Reposted fromhermina hermina viaWlodara Wlodara
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaWlodara Wlodara
6381 380d 500
2267 5bc3 500
5577 925d
Reposted fromarwen arwen viapersona-non-grata persona-non-grata

July 14 2017

Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakattrina kattrina
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy vianaturalginger naturalginger
1275 6ef8
3330 3683
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabrzask brzask

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
5457 c629
5454 481c
5342 64c4
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl